تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی - پخش ترتیل قران با صدای((محمد صدیق المنشاوی))

پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی

رقم السورة السورة للاستماع لتحمیل ملف MP3
1 الفاتحة اضغط هنا للتحمیل
2 البقرة اضغط هنا للتحمیل
3 آل عمران اضغط هنا للتحمیل
4 النساء اضغط هنا للتحمیل
5 المائدة اضغط هنا للتحمیل
6 الأنعام اضغط هنا للتحمیل
7 الأعراف اضغط هنا للتحمیل
8 الأنفال اضغط هنا للتحمیل
9 التوبة اضغط هنا للتحمیل
10 یونس اضغط هنا للتحمیل
11 هود اضغط هنا للتحمیل
12 یوسف اضغط هنا للتحمیل
13 الرعد اضغط هنا للتحمیل
14 إبراهیم اضغط هنا للتحمیل
15 الحجر اضغط هنا للتحمیل
16 النحل اضغط هنا للتحمیل
17 الإسراء اضغط هنا للتحمیل
18 الكهف اضغط هنا للتحمیل
19 مریم اضغط هنا للتحمیل
20 طه اضغط هنا للتحمیل
21 الأنبیاء اضغط هنا للتحمیل
22 الحج اضغط هنا للتحمیل
23 المؤمنون اضغط هنا للتحمیل
24 النّور اضغط هنا للتحمیل
25 الفرقان اضغط هنا للتحمیل
26 الشعراء اضغط هنا للتحمیل
27 النّمل اضغط هنا للتحمیل
28 القصص اضغط هنا للتحمیل
29 العنكبوت اضغط هنا للتحمیل
30 الرّوم اضغط هنا للتحمیل
31 لقمان اضغط هنا للتحمیل
32 السجدة اضغط هنا للتحمیل
33 الأحزاب اضغط هنا للتحمیل
34 سبأ اضغط هنا للتحمیل
35 فاطر اضغط هنا للتحمیل
36 یس اضغط هنا للتحمیل
37 الصافات اضغط هنا للتحمیل
38 ص اضغط هنا للتحمیل
39 الزمر اضغط هنا للتحمیل
40 غافر اضغط هنا للتحمیل
41 فصّلت اضغط هنا للتحمیل
42 الشورى اضغط هنا للتحمیل
43 الزخرف اضغط هنا للتحمیل
44 الدّخان اضغط هنا للتحمیل
45 الجاثیة اضغط هنا للتحمیل
46 الأحقاف اضغط هنا للتحمیل
47 محمد اضغط هنا للتحمیل
48 الفتح اضغط هنا للتحمیل
49 الحجرات اضغط هنا للتحمیل
50 ق اضغط هنا للتحمیل
51 الذاریات اضغط هنا للتحمیل
52 الطور اضغط هنا للتحمیل
53 النجم اضغط هنا للتحمیل
54 القمر اضغط هنا للتحمیل
55 الرحمن اضغط هنا للتحمیل
56 الواقعة اضغط هنا للتحمیل
57 الحدید اضغط هنا للتحمیل
58 المجادلة اضغط هنا للتحمیل
59 الحشر اضغط هنا للتحمیل
60 الممتحنة اضغط هنا للتحمیل
61 الصف اضغط هنا للتحمیل
62 الجمعة اضغط هنا للتحمیل
63 المنافقون اضغط هنا للتحمیل
64 التغابن اضغط هنا للتحمیل
65 الطلاق اضغط هنا للتحمیل
66 التحریم اضغط هنا للتحمیل
67 الملك اضغط هنا للتحمیل
68 القلم اضغط هنا للتحمیل
69 الحاقة اضغط هنا للتحمیل
70 المعارج اضغط هنا للتحمیل
71 نوح اضغط هنا للتحمیل
72 الجن اضغط هنا للتحمیل
73 المزّمّل اضغط هنا للتحمیل
74 المدّثر اضغط هنا للتحمیل
75 القیامة اضغط هنا للتحمیل
76 الإنسان اضغط هنا للتحمیل
77 المرسلات اضغط هنا للتحمیل
78 النبأ اضغط هنا للتحمیل
79 النازعات اضغط هنا للتحمیل
80 عبس اضغط هنا للتحمیل
81 التكویر اضغط هنا للتحمیل
82 الإنفطار اضغط هنا للتحمیل
83 المطفّفین اضغط هنا للتحمیل
84 الإنشقاق اضغط هنا للتحمیل
85 البروج اضغط هنا للتحمیل
86 الطارق اضغط هنا للتحمیل
87 الأعلى اضغط هنا للتحمیل
88 الغاشیة اضغط هنا للتحمیل
89 الفجر اضغط هنا للتحمیل
90 البلد اضغط هنا للتحمیل
91 الشمس اضغط هنا للتحمیل
92 اللیل اضغط هنا للتحمیل
93 الضحى اضغط هنا للتحمیل
94 الشرح اضغط هنا للتحمیل
95 التین اضغط هنا للتحمیل
96 العلق اضغط هنا للتحمیل
97 القدر اضغط هنا للتحمیل
98 البینة اضغط هنا للتحمیل
99 الزلزلة اضغط هنا للتحمیل
100 العادیات اضغط هنا للتحمیل
101 القارعة اضغط هنا للتحمیل
102 التكاثر اضغط هنا للتحمیل
103 العصر اضغط هنا للتحمیل
104 الهمزة اضغط هنا للتحمیل
105 الفیل اضغط هنا للتحمیل
106 قریش اضغط هنا للتحمیل
107 الماعون اضغط هنا للتحمیل
108 الكوثر اضغط هنا للتحمیل
109 الكافرون اضغط هنا للتحمیل
110 النصر اضغط هنا للتحمیل
111 المسد اضغط هنا للتحمیل
112 الإخلاص اضغط هنا للتحمیل
113 الفلق اضغط هنا للتحمیل
114 النّاس اضغط هنا للتحمیل