تبلیغات
پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی - بسیج ادارات، اصناف، كارگری و عشایر

پایگاه مقاومت بسیج دانش آموزی

 

تعریف بسیج اداری

بسیج اداری عبارت است از نهادی مردمی، متشكل از كاركنان دولت به عنوان بخشی از ساختار كلان نیروی مقاومت بسیج كه به منظور حراست و حمایت از ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف ارتش بیست میلیونی در محدوده دستگاه های دولتی به امر جذب، آموزش و سازماندهی نیروهای داوطلب و توسعه و ترویج فرهنگ بسیجی اقدام می نماید.


تاریخچه بسیج اداری

بسیج مستضعفین در سال 1358 با فرمان تاریخی حضرت امام (ره) در سراسر كشور تشكیل و حضور گسترده و با صلابت خود را در دفاع مقدس عینیت بخشید. در طول دفاع مقدس بسیجیان كارمند دوشادوش سایر اقشار از استقلال و آزادی و كیان میهن اسلامی خود دفاع كردند.
در تاریخ 20/12/1364 با مصوبه هیات محترم دولت مبنی بر آموزش نظامی 5% كاركنان دولت, بسیج اداری وارد مرحله جدیدی از فعالیت گردید و مقدمات تشكیل پایگاه های مقاومت اداری در دستگاه های دولتی فراهم گردید. از سال 1369 مركزیتی در نیروی مقاومت و تمامی استان ها, تحت عنوان مشاورت اداری، كارگری و اصناف، وظیفه سیاست گذاری و هدایت بسیج اداری را برعهده گرفت تا اقدامات و فعالیت های بسیج در دستگاه ها هر چه بیشتر ضابطه مند و با نظام اداری هماهنگ باشد.


مبانی قانونی و قوانین حمایتی

1. تصویب نامه شماره 96634 هیأت دولت مورخ 10/12/1364 كه در 6 بند و 3 تبصره تنظیم و ابلاغ شده است. مفاد تصویب نامه در خصوص همكاری دستگاه های دولتی برای آموزش نظامی كاركنان دولت، بسیج كاركنان و پشتیبانی از جبهه و جنگ می باشد.

2. بخشنامه ریاست محترم جمهوری اسلامی مورخ 28/3/1371 شماره 1903 ـ 71/م به كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمان ها و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری هایی سراسر كشور مبنی بر تشكیل و تقویت واحدهای مقاومت بسیج اداری .

3. مصوبه یكصدو شصت و نهمین جلسات شورای عالی امنیت ملی مورخ های 28/8/1373 و 18/11/1373 در خصوص همكاری دستگاه های دولتی با حوزه ها و پایگاه های بسیج اداری در اعزام كارمندان بسیجی به مأموریت های آموزش نظامی و دیگر مأموریت های بسیج و حمایت از حقوق بسیجیانی كه مأمور می شوند.

4. بخشنامه و دستورالعمل اجرایی شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداری و استخدامی كشور در اجرای تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحی موضوع مصوبه یكصدو شصت و نهمین جلسه شورای عالی امنیت ملی (طرح فراخوانی بسیج) به كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركت های دولتی،

5. تصویب نامه شماره 27541/ت 15263هـ مورخ 3/5/1377 هیأت وزیران در ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (201) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

6. ماده 5 قانون حمایت قضایی از بسیج. (قانون حمایت قضایی از بسیج).

7. تبصره 47 برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

8. بخشنامه های صادره از سوی برخی از وزرا و معاونین رئیس جمهور.


مأموریت و وظایف بسیج اداری

الف ـ مأموریت:

جذب و آموزش عمومی كارمندان و كارگران و تشكل های صنفی و بكارگیری نیروهای بسیجی در دفاع از كوی و برزن (مراكز اداری و كارخانجات و مراكز حساس) در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه از طریق رده های مقاومت تابعه.

ب ـ شرح وظائف:

1. اداره و هدایت رده های مقاومت تحت امر و نظارت بر حسن اجراء وظایف آنها.

2. پیشنهاد ایجاد، گسترش، ادغام، انحلال و جابجایی رده های تابعه به رده مافوق.

3. جذب و پذیرش كارمندان كارگران و اعضای تشكل های صنفی در قالب عضویت های مختلف طبق ضوابط

4. پیگیری و تشكیل كلاس های آموزش نظامی، امداد و نجات، امر به معروف و نهی از منكر و عقیدتی در سطح حوزه و پایگاه های مقاومت (مقطع مقدماتی و تكمیلی)

5. سازماندهی نیروهای بسیجی در قالب سازمان های ابلاغی و بكارگیری آنان در مأموریت ها بنا به دستور.

6. اجرای برنامه های حفظ و انسجام بسیجیان تحت امر طبق ضوابط و برنامه های ابلاغی.

7. جمع آوری آشكار اخبار و شایعات سطح پایگاه های مقاومت تحت امر پیرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مدیریت طبق دستور.

8. تأمین نیروهای بسیجی در مورد نیاز مأموریت های سپاه و شناسایی و جذب نیروهای متخصص براساس سهمیه های ابلاغی.

9. امداد و كمك به مردم و همكاری با سازمان های امدادی محدوده تحت پوشش هنگام بروز بلایا و حوادث غیرمترقبه بنا به دستور.

10 تهیه طرح های دفاعی و مقاومتی دستگاه های دولتی و حفظ و آمادگی نیروهای بسیجی از طریق اجرای مانور و آموزش و یادآوری.

11 همكاری با نیروی انتظامی محدوده حوزه بنا به دستور.

12 ترمیم و تثبیت اعضاء شورای مراكز و حوزه های مقاومت با هماهنگی رده مافوق و پیشنهاد عزل و نصب فرماندهان مراكز و حوزه های مقاومت به رده بالاتر.

13 نظارت بر حفظ اموال (مربوط به سپاه یا كمك های دستگاه ذیربط).

14 اخذ گزارش كار ماهانه و مقطعی از رده های مقاومت تابعه و جمع بندی و ارسال به رده بالاتر.

15 برآورد و پیگیری تأمین بودجه و اقلام لجستیكی مورد نیاز مأموریت های مراكز و حوزه ها و پایگاه های مقاومت تحت پوشش از طریق دستگاه های ذیربط.

16 برنامه ریزی در جهت برگزاری و شركت در مراسمات و ایام ا... ها با هماهنگی رده مافوق.

17 انجام برنامه های انصار المجاهدین و سركشی به خانواده ایثارگران.


آشنایی با بخشهایی از دستورالعمل تشكیل رده های مقاومت بسیج در ادارات

كلیات:
رده های مقاومت بسیج در ادارات و كارخانجات كه در این دستورالعمل به اختصار رده های مقاومت بسیج نامیده می شوند به استناد دستورالعمل مصوب 27/6/69 رهبر انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم كل قوا تاسیس و وظایف خود را برابر مقررات این دستورالعمل انجام می دهند.
وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات، شركتهای دولتی، بانكها، شركتهای بیمه، موسسات و شركتها، كارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات تابعه یا وابسته به آنها و همچنین موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و كلیه شركتها و موسساتی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می كنند مكلفند نسبت به تشكیل رده های مقاومت بسیج اقدام و در زمینه های مذكور در این دستورالعمل در مورد كارگران و كارمندان واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همكاریهای لازم را مبذول دارند.
رده های مقاومت بسیج تحت امر نیروی مقاومت بسیج سپاه بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشند و كلیه وظائف و امور مربوط به خود را در چارچوب این دستورالعمل انجام می دهند.

اهداف و وظائف:
هدف رده های مقاومت بسیج عبارت است از جذب، آموزش، سازماندهی نیروهای بسیجی برای ایجاد و حفظ آمادگی دفاعی، انجام فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی عمرانی، خدماتی و نجات و امداد.

وظائف رده های مقاومت بسیج عبارت است از:
الف)جذب كاركنان و كارگران دستگاههای مذكور به منظور تشكیل ارتش بیست میلیونی
ب)آموزش عمومی نظامی و عقیدتی سیاسی كاركنان و كارگران بسیجی دستگاههای مذكور
ج)سازماندهی نیروهای بسیجی ادارات و كارخانجات و ایجاد آمادگی در آنان برای مقاومت مردمی، دفاع از كوی و برزن و تاسیسات و انجام فعالیتهای امداد، اجتماعی عمرانی، خدماتی
د)كمك به آموزش و سازماندهی پرسنل ادارات و كارخانجات برای انجام خدمات نجات و امداد به هنگام حملات موشكی، شیمیایی، هوائی و سوانح طبیعی
ه)شركت در فعالیتهای پشتیبانی (جنگ و سوانح طبیعی) شامل جذب و هدایت كمكهای مردمی به منظور پشتیبانی از جبهه های جنگ
و)انجام امور پرسنلی نیروهای بسیجی رده های مربوط در زمان خدمت در نیروهای مقاومت بسیج سپاه
خ)فراخوانی و اعزام نیروهای سازمان یافته رده های مقاومت بسیج جهت مواقع اضطرار جنگ و انجام مانورهای آمادگی بنا به دستور
ط)انجام برنامه های انصار المجاهدین و تلاش و پیگیری جهت كسب و ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات به بسیجیان دستگاه مربوطه
ی)عضویت در شورای مسئولین و مدیران دستگاه (رده) مربوطه و همكاری با نیروهای انتظامی در بر قراری نظم و امنیت وحاكمیت قانون در مواقع لزوم بنا به دستور


بسیج عشایری

یكی از جوامعی كه در تمدن امروزی و در جامعه مدنیت یافته شهری و روستایی مطرح است جوامع عشایری بوده كه این جامعه با عنایت به سنخیت یافتن در ابعاد مختلف از بدو خلقت تاكنون مطرح بوده است و علیرغم فراز و نشیب هایی كه تاكنون به خود دیده همواره در ابعاد بارز اخلاق، صداقت، صفا، همبستگی، همگرائی، غیرت و دیگر خصائل نیك انسانی بی نظیر بوده و خواهد بود.
تحلیل زیبا و پر بركت امام راحل (ره) از عشایركه آنها را شیر مردان، شیر زنان، سلحشوران غیور، پشتوانه محكم جنگجویان, سد محكم و نفوذ ناپذیر در برابر دشمنان اسلام و میهن اسلامی، موجبات دلگرمی رزمندگان دلیر اسلام می دانند, معرف سیمای سرشار از ایمان، ایثار و شجاعت این جامعه عزیز است.

سپاه و بسیج عشایری از اول انقلاب با استقلال تشكیلاتی در جامعه عشایری حضور فعال و مستمر داشته و ارتباط گسترده و منسجم خود را در همة ابعاد با هویت عشایری حفظ كرده است. دست اندركاران بسیج و سپاه عشایری بعنوان فرزندان با تجربه , عشایر را در هر شرایط زمانی و مكانی, كوچ ییلاق و قشلاق، توسعه و اسكان و برخورد و مواجهه با ناآرامی ها و ناسازگاری های قومی، قبیله ای و روستائی و عشایر و رفع و دفع نقشه های شوم استكبار و گروهك های نفوذی در میان عشایر بوده و با درایت متناسب با روحیات آنان صادقانه عشایر را همراهی كرده اند.

یكی از مقدس ترین تشكیلات نظام و مورد اعتماد عشایر، بسیج و سپاه عشایر است زیرا ایلات و عشایر، فرهنگ عاشورا را به علم سبز كربلا خوب می شناسد زیرا سپاه و بسیج علمداران سبز پوش از بدو پیروزی انقلاب اسلامی بعنوان پیام آوران ولایت فقیه پا به صحنه حضور نهادند و با اقتداء به قائد عظیم الشأن حضرت امام خمینی (ره) راه توطئه ها را بر دشمنان اسلام در جامعه عشایری بستند.